Odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením najneskôr však do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na našu adresu uvedenú v kontaktoch alebo na emailovú adresu trade1@atak.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, v pôvodnom balení bezodkladne, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, respektíve jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.
  • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
 
INFORMÁCIE Atak, výrobné družstvo
Jarková 4
08001 Prešov
IČO: 00692113
TÍMOVÉ ŠPORTY051/ 38 11 753
sales@atak.sk
ZÁKAZKOVÁ VÝROBA051/ 77 31 975
trade1@atak.sk
KAMENNÁ PREDAJŇA051/ 38 11 756
trade2@atak.sk
OTVÁRACIE HODINY Pondelok - Piatok: 9:30-17:30,
Sobota: 9:30-12:00